Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Strony: 1234z 8
Rekrutacja do klasy I na r.szk. 2022/2023

Zapraszam rodziców do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klasy I na r.szk. 2022/2023. Szczegóły

Kolejne sukcesy w konkursie plastycznym

Ostanie miesiące obfitowały w sukcesy naszych młodych plastyków w wielu konkursach plasrtycznych. Czyt. więcej...Nowy regulamin udzielania stypendiów i nagród

Informuję, że 22 października 2021 r. Rada Gminy Łużna przyjęła Uchwałę w sprawie Lokalnego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Łużna. Z treścią uchwały można zapoznać się pod poniższym linkiem

Treść uchwały. 

Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - informacja o projekcie

OGŁOSZENIE


Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Łużna ogłasza rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.


Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

1. Formularz zgłoszeniowy ucznia.

2. Lista zaplanowanych zajęć Rozwijanie u uczniow kompetencji kluczowych

3. Lista zaplanowanych zajęć specjalistycznych dla uczniow ze specjalnymi

4. Regulamin rekrutacji.

5. Harmonogram rekrutacji

6.  Formularz zgłoszenia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice 

Oraz w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szalowej.


Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły  do 30 listopada 2021 r.

Bieg po dom

20 maja br. doszło do pożaru jednorodzinnego domu w miejscowości Bieśnik.
Trzyosobowa rodzina straciła w jednej chwili wszystko, co posiadała. W tak wielkiej tragedii, Państwo Wróbel mogli na szczęście liczyć na pomoc dobrych ludzi. Czyt. więcej
Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r., ktore można pobrać tutaj.

Sukces Naszych uczniów w konkursie czytelniczym
W kwietniu br. ogłoszone zostały wyniki Małopolskiego Konkursu Czytelniczego  "Czytam, znam, rozumiem". Wspaniały sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły.  Aleksandra Wiejaczka została laureatem, a Michał Bryła finalistą. Organizatorem konkursu są III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie wraz z instytucjami współpracującymi: Zakładem Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie. 

Konkurs miał zasięg wojewódzki, a honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Gratulemy uczniom oraz nauczycielowi- opiekunowi p. Annie Skórskiej.


Publikacje prac naszych uczniówW bieżacym roku szkolnym uczennice Katarzyna Sorota i Aleksandra Wiejaczka wzięły udział w XXVI edycji konkursu Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką " Patron mojej szkoły- wzór do nasladowania" Prace wspomnianych uczennic zostały opublikowane w nr 96 "Kwartalnika Gorlickiego" Zaparaszam do zapoznania się z treścią prac, a tym samym pogłebienia wiedzy na temat patrona Szkoly Podstawowej w Szalowej tj. ks. Stanisława Pękali. Więcej...

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 Aktualizacja 18.01.2021 r.  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 Aktualizacja 18.01.2021 r.     I. PODSTAWA PRAWNA - ar...
Informacja o projekcie „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica r...
Wypożyczenie sprzętu do zdalnego nauczania

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej informuje, iż w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w Gminie Łużna” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Konkurs Grantowy: zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, szkoła otrzymała 15 sztuk laptopów i została upoważniona do czynności bezpłatnego użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. 

Osoby, które nie posiadają sprzętu komputerowego, dzięki któremu mogłyby uczestniczyć w zajęciach zdalnego nauczania proszone są o złożenie wniosku (do pobrania na stronie internetowej zsszalowa.iap.pl lub w sekretariacie szkoły) do dnia 21.10.2020 r. do godziny 10.00  Informacje dot. Zasad użyczenia, umowy, wniosku i protokołu przekazania dostępne są na stronie internetowej szkoły. Szczegółowych informacji udzielają również wychowawcy klas oraz sekretariat szkoły pod numerem telefonu 183540630, 602364424

Warunkiem otrzymania sprzętu komputerowego jest terminowe złożenie wniosku, jego pozytywna weryfikacja i decyzja dyrektora szkoły. 


Z poważaniem 

Ryszard Skórski – Dyrektor Szkoły


Wniosek o wypożyczenie kompuera można pobrać tutaj
Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych  Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych Na podstawie ...
Zasady bezpieczeństwa

Najważniejsze zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej w Szalowej to:

  1. Pobyt w szkole tylko dzieci zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
  2. Odprowadzanie dzieci do szkoły tylko przez rodziców zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
  3. Do szkoły uczniowie wchodzą przez wyznaczone wejścia i korzystają z wyznaczonych szatni..
  1. Uczniowie wchodzą do szkoły z osłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
  2. W trakcie zajęć w salach lekcyjnych uczniowie nie mają obowiązku uczestniczyć w zajęciach z osłoniętymi ustami i nosem. W trakcie zajęć korzystają tylko i wyłącznie ze swoich podręczników, zeszytów i innych przyborów.
  3. W trakcie przerw, pobytu w przestrzeni wspólnej (korytarze, boksy szatniowe, szatnie sportowe) uczniowie proszeni są o zachowanie bezpiecznego dystansu oraz zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
  4. Rodzice mogą odprowadzać swoje dzieci do strefy dezynfekcji/strefy pożegnań w obu segmentach dydaktycznych. Rodzice mogą wchodzić na teren szkoły w celu rozmowy, załatwieniu spraw uczniowskich do sekretariatu, dyrektora lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z nauczycielem i pedagogiem z zasłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
  5. W szkole nie będzie funkcjonował automat, dlatego prosimy o zaopatrywanie swoich dzieci we własne drugie śniadanie oraz napoje.
  6. Korzystanie z biblioteki, jadalni i świetlicy również podlega szczególnym ograniczeniom sanitarnym (szczegóły w Procedurze).
  7. W sytuacji wystąpienia objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) u ucznia w trakcie pobytu w szkole, zostanie on umieszczony w izolatce, pod opieka pracownika szkoły, a o zaistniałej sytuacji powiadomieni zostaną rodzice, którzy następnie kontaktują się z lekarzem. Dyrektor ma obowiązek powiadomienia o zdarzeniu powiatową stację SANEPID oraz Wójta Gminy Łużna.

Bardzo Państwa prosimy o zwrócenie w br. szczególnej uwagi na kwestie zdrowia, higieny i zdyscyplinowanego udziału swoich dzieci w zajęciach szkolnych i stały kontakt telefoniczny (odbieranie telefonów i emaili) ze szkołą. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialnie, cierpliwie, z wzajemna życzliwości i pomocą pokonamy trudności spowodowane epidemią, bezpiecznie i z dobrym efektem będziemy kształcić i wychowywać nasze dzieci.Zaproszenie do konkursu plastycznego

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej pod honorowym patronatemWójta Gminy Łużna Mariusza Tarsy oraz Dziekana Dekanatu Łużna ks. Prałata dr. Stanisława Kubonia                                  
zaprasza dzieci i młodzież Gminy Łużna do udziałuw I edycji gminnego konkursu plastycznego
„CHODZĄC BOŻYMI ŚCIEŻKAMI" -KAPLICZKI, KRZYŻE PRZYDROŻNEI FIGURY ŚWIĘTYCHW GMINIE ŁUŻNA

Zauważyłeś kapliczkę, ciekawą rzeźbę namaluj ją. Poszukaj piękna jej wyglądu pośród krajobrazu, w którym się znajduje, a może uda Ci się dotrzeć do jej historii ?...Weź udział w naszym konkursie! Czekamy na Ciebie! 

REGULAMIN KONKURSU


Artystyczne ferie Madzi Bryły

Kilkunastu uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną” organizowanym przez Schola Cantorum w Kaliszu. Więcej...


Sukces Piotra Janusza dobrą passą naszych plastyków

Magurski Park Narodowy leży w sercu Beskidu Niskiego. To urokliwy, bardzo ciekawy zakątek naszej ojczyzny, z bogatą historią, jednak nadal mało znany. Więcej...


Plastyczne wakacje w Zakopanem Wiktorii Libront

W dniu 22 stycznia 2020 roku, w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której podsumowano VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka – edycja kujawska.” Na konkurs wpłynęły 402  prace. Jury nagrodziło i wyróżniło 14 autorów.  Więcej...


Dzień Seniora 2020

Dnia 21 stycznia 2020 r.  w naszej szkole odbył się tradycyjny Dzień Seniora czyli Dzień Babci i Dziadka, na który bardzo licznie przybyli Seniorzy z Szalowej i okolic. Więcej...Spotkanie wigilijne


 Spotkanie wigilijne to wyjątkowe wydarzenie dla naszej społeczności szkolnej. W tym roku uczniowie klas VIII pod opieką p.Małgorzaty Kucharczyk,  p.Agnieszki Wolanin i p.Mirosława Ogorzałka  przygotowali inscenizację bożonarodzeniową pt. ,,Nie było miejsca dla Ciebie’’. Więcej... 


Strony: 1234z 8
Odwiedzin :