Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - informacja o projekcie

OGŁOSZENIE


Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Łużna ogłasza rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.


Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

1. Formularz zgłoszeniowy ucznia.

2. Lista zaplanowanych zajęć Rozwijanie u uczniow kompetencji kluczowych

3. Lista zaplanowanych zajęć specjalistycznych dla uczniow ze specjalnymi

4. Regulamin rekrutacji.

5. Harmonogram rekrutacji

6.  Formularz zgłoszenia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice 

Oraz w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szalowej.


Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły  do 30 listopada 2021 r.

Odwiedzin :