Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Rekrutacja do klasy I na r.szk. 2022/2023

Zapraszam rodziców do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klasy I na r.szk. 2022/2023. Szczegóły

 Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im ks. Stanisława Pękali w Szalowej na rok szkolny 2022/2023

 
 
Podstawa prawna: Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.( Dz. U. z 2016r., poz.59)
 
 
§ 1.Postanowienia ogólne
 
1. Zapisy kandydatów do szkoły odbywają się bezpośrednio w szkole lub listownie na adres szkoły.
2. Do szkoły przyjmuje się „ z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
3. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
6. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.
7. Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną nie prowadzi się bezpośrednich zapisów w szkole w obecności rodziców i nauczycieli.
 
 
§ 2. Zasady rekrutacji
 
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane jest dziecko, które z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym kończy 7 lat tj. urodzonych w 2015 roku.
2.Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które:
a) z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:
-korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
-posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
b) miało odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w poprzednim roku szkolnym.
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3. Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji
 
1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:
a) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór zgłoszenia - załącznik nr 1).
b) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają(wzór wniosku –załącznik nr 2).
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w paragrafie 4.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem 31 sierpnia 2022r.
6. Zgłoszenie lub wniosek pobiera się bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
7. Wypełnione zgłoszenie składa się w terminie do 04 marca 2022 r. w sekretariacie szkoły lub listownie na adres szkoły.
8. W przypadku zgłoszenia listownego decyduje data stempla pocztowego.
 
§ 4. Kryteria rekrutacyjne
 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym ustala się następujące kryteria:
- konieczność objęcia kandydata kształceniem specjalnym, zgodnie z przygotowaniem kadry szkoły (1 pkt)
- niepełnosprawność kandydata (2pkt),
- samotne wychowywanie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego (2pkt),
- pobieranie nauki przez rodzeństwo kandydata w szkole, do której składany jest wniosek (2pkt),
- uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola w Szalowej (1pkt),
- miejsce zamieszkania na terenie Gminy Łużna (2pkt)
- miejsce zamieszkania w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem Szkoły Podstawowej w Szalowej ( 1 pkt)
- kontynuacja nauki po realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu w Szalowej (1 pkt)
 - miejsce pracy rodziców/ opiekunów znajdujące się w pobliżu szkoły ( 1 pkt)
- krewni dziecka zamieszkujący w pobliżu szkoły, wspierający rodziców lub opiekunów w zapewnieniu należytej opieki.( 1 pkt)
 
 
2. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów, a mniejszej ilości miejsc, w pierwszej kolejności przyjmuje do szkoły:
- kandydata posiadającego rodzeństwo uczące się w szkole,
- kandydata, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola Szalowej,
3. Gdy nadal kandydaci mają jednakową liczbę punktów, liczy się kolejność zgłoszenia wniosku ( od najwcześniej złożonego).
 
 
 
§ 5. Terminy postępowania rekrutacyjnego
 
Lp
Czynności rekrutacyjne
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 07 lutego 2022 r. do 04 marca 2022 r. do godz. 15.00
od 01 sierpnia 2022 r. do 09 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 15 marca 2022 r.
do 17 sierpnia 2022 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
18 marca 2022 r.
23 sierpnia 2022 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od 21 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. do godziny 15.00
od 24 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
31 marca 2022 r.
31 sierpnia 2022 r.
 
 
 
 
 
 
§ 6. Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic / prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.
2. Uzasadnienie zawierające przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, jaką kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym, sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem.
3. Rodzic / prawny opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 
§ 7. Postępowanie uzupełniające
 
1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się zgodnie z podanym terminem postępowania rekrutacyjnego podanym w paragrafie 5.
 
§ 8. Ilość i liczebność klas
 
1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
2.O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
3.Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów, jednak nie więcej niż 25.
 
 
 
§ 9. Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
 
1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 
Załączniki ;

2. zał nr 1 Zgłoszenie przyjęcia dziecka do szkoły 2022 2023

Odwiedzin :